Национален колоквиум по математика

Сто и шестдесетата сбирка на Колоквиума ще се състои на 2 ноември 2022 г. (сряда) от 16:15 часа в Заседателната зала на ИМИ – БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 8, София.

Доклад на тема:

Полихармонични оператори, гранични задачи и някои приложения в математическата физика

ще изнесе акад. Петър Попиванов, Институт по математика и информатика, Българска академия на науките. Докладът се посвещава на Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие.

Поканват се всички интересуващи се.

Организатори: Съюза на математиците в България (СМБ) и Института по математика и информатика към БАН (ИМИ – БАН).

Абстракт:

В доклада се изследват някои свойства на полихармоничните оператори и граничните задачи за тях от Лопатински и не-Лопатински тип. В кълбовидни области се предлагат явни формули за решенията с функция на Грийн. Имат приложения в различни области на анализа и на физиката, като например в квантовата механика за нелокалната версия на уравнението на Шрьодингер.

No event found!