План за провеждане на Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие в България

А. Откриване на Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие в България  септември 2022 г.: 26.09.2022 г. – БТА, пресконференция, 11:00ч.; последваща церемония – 20.10.202 г., Аула на СУ, 10:00 ч.

Б. Текуща проява: Цикъл лекции под общото мото „Ролята на фундаменталните науки за устойчиво развитие на човечеството“. Примерни теми:

 • Оползотворяване на слънчевата енергия – перспективи и екологични предизвикателства (ЦЛ СЕНЕИ, проф. Петко Витанов).
 • Оползотворяване на енергията на вятъра и приливните вълни – перспективи и предизвикателства – ФзФ на СУ и Институт по океанология на БАН.
 • Контролът на качеството на питейните води в България – МОСВ.
 • Проблемът „радон“ – ФзФ на СУ, проф. д.н. Д. Пресиянов.
 • Ядрената енергия – „неутрална“, „зелена“ или …? АЯР, ИЯИЯЕ на БАН, БулАтом.
 • Как се контролира сигурността в ядрената енергетика? ФзФ на СУ, доц. Красимир Митев – БЯД.
 • Поглед в бъдещето: Какво би било добре да знаем за управляемия термоядрен синтез? – доц. Събчевски от ИЕ на БАН.
 • Електромагнитният смог и безжичните комуникации– ФзФ на СУ, доц. Живко Кисьовски.
 • Светлинното замърсяване и влиянието на околната среда върху човешкото зрение – ФзФ на СУ, доц. Георги Георгиев, проф. Асен Пашов.
 • Състоянието на екосистемата Черно море – Институт по океанология на БАН и ФзФ.
 • Компютърни симулации за климата на територията на Балканския полуостров и района на Черноморския басейн. Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“.
 • Компютърни симулации на епидемии и пандемии – ФМИ на СУ и ИМИ на БАН.
 • Предизвикателства пред биолозите в периоди на пандемии – БФ на СУ.
 • Локални промени на климата и водните ресурси – ИИКАВ на БАН, ФзФ.
 • Приложение на глобалните навигационни системи в метеорологията и климатологията – доц. Гергана Герова, ФзФ на СУ.
 • Апаратно осигуряване на измерванията в метеорологията – доц. Василка Пенчева, ИЕ на БАН.
 • Моделиране и наблюдения на глобален пренос на атмосферни замърсявания – доц. Ренета Димитрова, ФзФ на СУ.
 • Как геофизиците гледат на устойчивото развитие на човечеството? – НИГГГ на БАН.
 • Погледът на астронома към развитието на човечеството – „космически боклук“, метеоритни заплахи, обитаеми екзопланети – доц. Владимир Божилов, ФзФ на СУ.
 • Добив, съхранение и екологичносъобразно използване на природен газ – Министерство на иновациите и растежа?; ??? Българска петролна и газова асоциация??? ГГФ на СУ.
 • Фосилните горива – формиране, добив, перспективи за изчерпване и … после – накъде? – ГГФ на СУ.
 • Националната лаборатория по компютърна вирусология на БАН – непозната, а толкова необходима…  –  НЛКВ – БАН.
 • Водородната енергетика в контекста на изследванията на Института по електрохимия и енергийни системи на БАН.
 •  Инженерната химия и ролята ѝ за устойчиво развитие на човечеството – ИИХ на БАН.
 • Актуални проблеми на сеизмичното инженерство в България – акад. Милошев, НИГГГ на БАН.
 • Геоложки рискове на територията на Република България – Геологически институт на БАН.
 • Опазване на живата природа и изучаване на икономически и социално значими биологични видове – Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН.
 • Екология и опазване на екосистемите – защо те са важни? – Институт за гората на БАН и БФ на СУ.
 • За молекулярната биология популярно – Институт по молекулярна биология – БАН и БФ на СУ.

В. Други прояви:

               В1. Конференции

В1.1. Предшестващо събитие: 50-та Юбилейна национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема „Климатичните промени и образованието по физика“ (02 –05.06.2022 г., Варна). Евентуално последващо събитие: 51-ва Национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема (работна формулировка) „Научните изследвания и образованието по физика – фактор за устойчивото развитие“.

В1.2. Ежегодната конференция на ИИКАВ на БАН „Климат, атмосфера и водни ресурси в условията на климатични промени“.

В1.3.  22-рия конгрес на Карпато-Балканската геоложка асоциация (КБГА) ще се проведе  (7-11.09.2022) в Аграрния университет, Пловдив (https://cbga2022.geology.bas.bg) и ще отбележи 100-годишнината на асоциацията. Организатори на КБГА2022 са Геологическия институт на БАН наред с още 9 академични, образователни и културни институции, като целта е водещите и утвърждаващите се  български учени и навсякъде по света да участват и представят своите изследвания в 17 генерални и 11 специални сесии, насочени към мулти дисциплинарни или важни за околната среда сессии. Ще има възможност за онлайн включване и лайфстрийминг (при нужда).

В.1.4. Конференции, свързани с темата, организирани със съдействието на Съюза на учените в България – INTERNATIONAL SEMINAR OF ECOLOGY- 2022

               В2. Дискусии:

В2.1. по темите „Ядрената енергия – „неутрална“, „зелена“ или …?“ и „Осигуряване на кадри за ядрената енергетика“ – АЯР, ИЯИЯЕ на БАН, БулАтом, БЯД.

В2.2. Дискусия „Финансиране на фундаменталните науки в България“.

В2.3.  Заключителна проява: Еднодневна „кръгла маса“, в която

                                             /а/ лекторите предварително маркират предизвикателствата пред устойчивото развитие на страната и ги адресират към представителите на фундаменталните науки;

                                             /б/ представителите на фундаменталните науки оценяват какво е по силите им и с какво държавните институции РЕАЛНО могат да подпомогнат изследователите.

                                             /в/ СФБ изготвя паметна записка от „кръглата маса“ и я предоставя на МОН, БАН, СУ и другите участващи институции, също и на средствата за масова информация.

               В3. Представяне на Национални програми на МОН в контекста на МГФНУР:

В3.1. Национални научни програми (ННП) :

В3.1.1. НПП „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“(Е+).

В3.1.2. НПП „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“.

В3.1.3.  ННП „Сигурност и отбрана“.

В3.1.4 ННП „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ (ПИКОМ).

В3.2. Национални програми за развитие на образованието (НП):

В3.2.1 НП „Отново заедно“  2021 г. https://www.mon.bg/bg/100998.

В3.2.2 НП „Без свободен час“.

В3.2.3 НП „Професионално образование и обучение“.

В3.2.4 НП „Предоставяне на съвременни условия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институции в системата на предучилищното и училищното образование“.

В3.2.5 НП „Обучение за ИТ умения и кариера“ .

В3.2.6 Актуализирана НП „Изграждане на училищна STEM среда“, https://www.mon.bg/bg/100814

               В4. Представяне на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност с тематики, попадащи във фокуса на Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие (еднодневна проява). По-конкретно, съвместно представяне на целите и на изследванията в:

В4.1 Център за върхови постижения „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ с водеща организация ИОНХ на БАН и

В4.2 Центрове за компетентност

В4.2.1 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ с водеща организация СУ.

В4.2.2 „Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“ с водеща организация ТУ – Габрово.

В4.2.3 „Център за компетентност „ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ с водеща организация ИЕЕС на БАН.

В4.2.4 Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на биоресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ с водеща организация Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН.

               В5. Дейности с ученици, свързани с природните науки и ролята им за опазване на околната среда и устойчивото развитие, например

В.5.1. Състезание ученици и студенти по екология – със съдействието на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН (http://www.iber.bas.bg/;

В5.2. Национална ученическа конференция на тема „Младежи за чиста околна среда“. Време на провеждане – през пролетта на 2023 г.

  В5.3. Последващо събитие на Европейския фестивал „Наука на сцената – 2022“ в Прага.

В5.4. Национален фестивал „ Наука на сцената – 2023” в Севлиево

Г. Популяризиране на събитията и резултатите от Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие

 • Подписване на споразумение между СФБ, СХБ, СМБ, СУБ и БТА за съвместни действия по повод Международната година на фундаменталните науки и устойчивото развитие – края на м. август. 
 • Пресконференция в Пресклуба на БТА – 23 септември (петък), 12 ч. за анонсиране на МГФНУР и официалното откриване в България
 • Европейска нощ на учените”- 2022 (23 и 24 септември 2022 г.) (София, Пловдив, Русе, Стара Загора, Бургас, Гюргево (Румъния), Тараклия (Молдова) и др.) , проект К-Трио –  Консорциум с координатор Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.
 • Софийски фестивал на науката (8 – 9 октомври, София Тех Парк) и Варненски фестивал на науката (11 – 13 ноември, Фестивален и конгресен център, Варна) – Фондация „Красива наука“.

Г1. Публикуване на част или всички доклади в специална книжка/книжки на Bulgarian Journal of Physics и/или списание „Светът на физиката“. Във всяка книжка на „Светът на физиката“ от 2022 г. и 2023 г. да има рубрика „Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие“.

Г.2. Създаване на Интернет и Фейсбук страница на МГФНУР.

Г.3. Прессъобщения и пресконференции.

Г.4. Организиране на изложби  от фотографии, плакати, рисунки по темата.

Г.5. Социални събития, екскурзии и посещения на музеи.

2024 юни

Week 5

пн 27
вт 28
ср 29
чт 30
пт 31
сб 1
нд 2
пн 3
вт 4
ср 5
чт 6
пт 7
сб 8
нд 9
пн 10
вт 11
ср 12
чт 13
пт 14
сб 15
нд 16
пн 17
вт 18
ср 19
чт 20
пт 21
сб 22
нд 23
пн 24
вт 25
ср 26
чт 27
пт 28
сб 29
нд 30
 • No Events

 • No Events

 • No Events

 • No Events

 • No Events